Spring naar de inhoud

Algemene voorwaarden

  1. Algemeen

Mr. Liesbeth Peeters is advocaat in België en ingeschreven bij de Orde van Advocaten balie Gent.

Zij voert haar dienstverlening uit onder de hiernavermelde algemene voorwaarden.

Van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken. Desgevallend zullen deze afwijkende afspraken enkel betrekking hebben op de voorwaarden waarop zij expliciet betrekking hebben en zullen de overige algemene voorwaarden onverminderd blijven gelden.

  1. Informatieplicht en verwerking van persoonsgegevens

Mr. Liesbeth Peeters informeert de cliënt stipt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak.

De cliënt geeft aan Mr. Liesbeth Peeters stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht alle informatie die nodig en/of nuttig is voor een optimale dienstverlening. Mr. Liesbeth Peeters kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie die door de cliënt wordt verstrekt.

De cliënt gaat ermee akkoord dat Mr. Liesbeth Peeters de haar verstrekte informatie (inclusief persoonsgegevens) verwerkt met het oog op de uitvoering van haar dienstverlening.

Daarnaast behoudt Mr. Liesbeth Peeters het recht om deze informatie te verwerken met het oog op haar gerechtvaardigde belangen en/of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan Mr. Liesbeth Peeters te richten. 

Dit kan door een e-mail te sturen naar liesbeth@advocatenkantoorpeeters.be of per post naar het volgende adres: Moortselestraat 16, 9860 Oosterzele.

Mr. Liesbeth Peeters zal dan binnen een termijn van 1 maand een gemotiveerd antwoord op dit verzoek geven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en eventueel van het aantal verzoeken kan deze termijn zonodig met nog eens 2 maanden worden verlengd.

Mr. Liesbeth Peeters behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het verzoek gepaard gaat.

Indien de cliënt van mening is dat Mr. Liesbeth Peeters ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het aan haar gerichte verzoek, kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

  1. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, kan Mr. Liesbeth Peeters voor specifieke opdrachten naar eigen keuze een beroep doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders of vertalers voor de uitvoering van haar opdracht.

Mr. Liesbeth Peeters doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, die in de mate van het mogelijk worden gekozen in overleg met de cliënt.

  1. Kosten en ereloon

Mr. Liesbeth Peeters kan voor de uitvoering van haar dienstverlening één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt aan de advocaat betaalt, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon.In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon binnen 14 dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. Indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is kan een kortere betalingstermijn worden bepaald.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen 14 dagen na de dagtekening ervan schriftelijk protesteren.

Indien een factuur niet tijdig betaald wordt, heeft Mr. Liesbeth Peeters het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling moratoire intresten aan een interestvoet van 10 % aan per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 2.500,00, en dit onverminderd het recht op betaling van de gerechtskosten, inclusief de rechtsplegingsvergoeding, indien een gerechtelijke invordering noodzakelijk zou zijn. Mr. Liesbeth Peeters heeft dan eveneens het recht om zonder voorgaande ingebrekestelling de uitvoering van haar dienstverlening te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen volledig betaald zijn dan wel de haar toevertrouwde opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen. Mr. Liesbeth Peeters is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar dienstverlening of de beëindiging van de haar toevertrouwde opdracht.

  1. Derdengelden

Mr. Liesbeth Peeters stort alle bedragen die zij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt.  Indien Mr. Liesbeth Peeters een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij de cliënt op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

Mr. Liesbeth Peeters mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Zij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat Mr. Liesbeth Peeters openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan Mr. Liesbeth Peeters voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

Mr. Liesbeth Peeters stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

  1. Aansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Liesbeth Peeters is verzekerd door de collectieve polis burgerlijke aansprakelijkheid door de Orde van Vlaamse Balies ten voordele van de advocaten van deze Orde onderschreven bij verzekeraar Amlin Europe via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899 tot een bedrag van maximum € 2.500.000,00 per schadegeval.

De beroepsaansprakelijkheid geldt enkel in geval van effectieve dekking en is beperkt tot de tussenkomst van deze verzekeraar.

Indien de cliënt geen gebruik maakt van de mogelijkheid om voor de specifieke behandeling van zijn zaak een hogere verzekering te sluiten mits hij de bijkomende premie betaalt, aanvaardt hij de hiervoor vermelde verzekering en aanvaardt hij dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het maximale bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat Mr. Liesbeth Peeters hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag ten belope van de aan Mr. Liesbeth Peeters betaalde erelonen in het desbetreffende dossier en in ieder geval tot een maximumbedrag van € 25.000,00.

  1. Beëindiging

De cliënt kan op elk ogenblik de aan Mr. Liesbeth Peeters verleende opdracht beëindigen middels schriftelijk kennisgeving. Mr. Liesbeth Peeters maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties en kosten tot aan de beëindiging van de haar verleende opdracht. De cliënt is verplicht om alle prestaties en kosten tot aan de beëindiging van de overeenkomt te voldoen.

Mr. Liesbeth Peeters kan eveneens op elk ogenblik een einde maken aan de haar toevertrouwde opdracht middels schriftelijke kennisgeving. Mr. Liesbeth Peeters maakt haar eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties en kosten tot aan de beëindiging van haar opdracht. De cliënt is verplicht om alle prestaties en kosten tot aan de beëindiging van de opdracht te voldoen.

Mr. Liesbeth Peeters zal de stukken van het dossier op eerste verzoek aan de cliënt terugbezorgen.

  1. Wijziging

Mr. Liesbeth Peeters behoudt zich het recht voor om de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt steeds op de website geplaatst. Daarom is het aangewezen om de algemene voorwaardenregelmatig op de website te raadplegen.

  1. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Het Belgische recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van advocaten.

Ingeval van een gerechtelijke procedure zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.